ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2023-11-30 12:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 흑산도홍도, 거문도.초도), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부앞바다(전북북부앞바다, 전북남부앞바다), 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 제주도(제주도산지) o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(봉화평지, 경북북동산지) o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 23.11.30 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 16  0.024  0.015  0.3  0.002   
강남구 13  0.029  0.013  0.3  0.003  48 
강남대로 27  0.014  0.028  0.6  0.004  47 
강동구 0.027  0.011  0.3  0.003  45 
강변북로 19  0.018  0.027  0.3  0.004  45 
강북구 17  0.031  0.008  0.3  0.002  51 
강서구 14  0.028  0.014  0.3  0.002  47 
공항대로 33  0.018  0.026  0.3  0.002  43 
관악구 12  0.026  0.015  0.4  0.002  43 
광진구 13  0.028  0.014  0.5  0.001  47 
구로구 15  0.027  0.011  0.3  0.002  45 
금천구 12  0.024  0.018  0.5  0.002  40 
노원구 12  0.029  0.009  0.3  0.002  48 
도봉구 66  0.034  0.005  0.2  0.002  53 
도산대로 21  11  0.018  0.018  0.4  0.003  30 
동대문구 15  0.026  0.013  0.4  0.003  43 
동작구 14  0.028  0.013  0.3  0.002  47 
동작대로 중앙차로 18  0.022  0.026  0.4  0.002  43 
마포구 25  0.027  0.013  0.3  0.002  45 
서대문구 15  0.028  0.012  0.1  0.003  47 
서초구 21  0.023  0.013  0.3  0.003  38 
성동구 15  0.021  0.016  0.3  0.003  35 
성북구 16  0.026  0.010  0.3  0.003  43 
송파구 20  0.027  0.015  0.4  0.002  45 
시흥대로 18  0.023  0.018  0.3  0.003  38 
신촌로 23  0.018  0.026  0.4  0.003  43 
양천구 15  0.027  0.015  0.3  0.002  45 
영등포구 14  0.024  0.019  0.3  0.002  40 
영등포로 15  0.022  0.021  0.4  0.002  37 
용산구 22  10  0.025  0.016  0.5  0.002  42 
은평구 16  0.022  0.013  0.1  0.003  37 
정릉로 17  0.021  0.023  0.3  0.003  38 
종로 16  0.029  0.009  0.4  0.003  48 
종로구 16  0.029  0.010  0.3  0.002  48 
중구 13  0.024  0.012  0.3  0.003  40 
중랑구 11  0.025  0.013  0.3  0.002  42 
천호대로 21  0.014  0.032  0.4  0.003  53 
청계천로 19  0.027  0.014  0.3  0.002  45 
한강대로 18  0.024  0.021  0.4  0.003  40 
홍릉로 16  0.021  0.028  0.4  0.003  47 
화랑로 17  0.019  0.017  0.4  0.002  32 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이